REKRUTACJA

Jeśli spełniasz kryteria zapraszamy do udziału w rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja I grupy trwa do wyczerpania miejsc.

Sposób składania dokumentów
Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) wypełniony w języku polskim (w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu w sposób czytelny) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.

Formularz można składać:

  • osobiście w Biurze Projektu Aleje Jerozolimskie 65/79; 00-697 Warszawa
  • drogą mailową: nastawsie@polbi.com.pl

Dokumenty składane w wersji elektronicznej powinny zostać przekazane do Biura Projektu w oryginale z podpisami nie później niż przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia, nie przekraczając przy tym 14 dni kalendarzowych od momentu przesłania wersji elektronicznej.

  • pocztową (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego).

Dokonana zostanie ocena merytoryczna z uwzględnieniem kryterium pierwszeństwa:

  • Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności +6pkt;
  • Kobiety +5pkt;
  • Osoby o niskich kwalifikacjacj+3pkt;
  • Osoby powyżej 50 roku życia +3pkt;
  • Osoby zamieszkałe na obszarze wiejskim+2pkt
  • Osoby bezrobotne+1pkt.