O PROJEKCIE

Projekt „NASTAW SIĘ NA ROZWÓJ”, współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  2014 – 2020 w ramach X. Osi Priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych.

Wartość projektu: 1 025 956,40
Kwota dofinansowania: 872 062,94
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 30.06.2021 r.

Cel Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji językowych lub komputerowych u łącznie 378 mieszkańców z wybranych podregionów województwa mazowieckiego (białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom, radomski, szydłowiecki, zwoleński, Warszawa, legionowski, miński, otwocki, wołomiński, grodziski, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni).

W projekcie zaplanowano objęcie wsparciem osoby, które z własnej inicjatywy chciałyby podnieść kompetencje lub kwalifikacje w wyniku czego będą bardziej doceniani przez potencjalnych oraz obecnych pracodawców.

Kto może zostać uczestnikiem projektu:

Kryterium dostępu:

Grupę docelową stanowią:

  • osoby bezrobotne
  • osoby pracujące
  • osoby w wieku 25-64 lata
  • osoby z terenów wiejskich
  • osoby o niskich kwalifikacjach

Pierwszeństwo:

  • osoby z terenów wiejskich- min 30%
  • osoby z wykształceniem średnim lub niższym – min 33%
  • osoby w wieku 50-64 lata – min 25%
  • osoby bezrobotne – min 20%